Categories
Frihedskamp

Neuengamme

Den 23 marts 1945 ankom min morfar med svensk røde kors til Neuengamme. De danske og norske kz-fanger blev hentet i de forskellige tyske koncentrationslejre og samlet i Neuengamme. Fangerne blev transporteret i de berømte hvide busser. Det var efter aftale mellem Grev Bernadotte og den tyske ansvarlige for KZ-lejre Heinrich Himler. Fra Neuengamme blev fangerne transporteret videre samlet.

Categories
Frihedskamp

Postkort fra Neuengamme

Postkarte
Lager Hamburg-Neuengamme, Alter Heerweg 60

Kære Johanne, Ruth og lille Inger
Maaske gaar denne lille Hilsen igennem til jer. Jeg har det godt her efter en streng tid i Dachau. Nu tænker vi jo kun paa, at det snart er forbi. Her har vi rigelig Mad fra Røde Kors, men lider af Tørst. Vi har ogsaa godt og varmt Tøj, som vi har fået af Røde Kors.
Jeg har fået en dejlig pakke fra Elizabeth. Jeg savner meget at høre fra jer, jeg haaber at Ruths examen er gaaet godt og at hun kan begynde i Gymnasiet i Roskilde.

Du bedes ringe til Fru Lærer Leth, Sorø og sige at Leth har det godt. Han og jeg er sammen her.

Kærlig hilsen
Poul

Categories
Frihedskamp

Zugangsbuch KZ-Dachau

Nach Durchsicht der Namenslisten und Zugangsbücher, die der KZ-Gedenkstätte Dachau vorliegen, können wir bestätigen, dass Paul Kamp Kragh im KZ Dachau bzw. seinen Außenlagern inhaftiert war.

Er kam am 22.02.1945 nach Dachau und erhielt die Gefangenennummer 141647. Den entsprechenden Eintrag im Zugangsbuch schicke ich Ihnen als Anhang mit. Am 23.03.1945 wurde er nach Neuengamme überstellt.

Categories
Frihedskamp

Fra Frøslev til Dachau

UDENRIGSMINISTERIET.
P.J.I. Journal Nr. 84.G.5/993/a.
(Bedes anført ved Besvarelser.)
Bilag.

Under Henvisning til tidligere Korrespondance, senest Handelsstandsforeningens Skrivelse af 13. d.M. vedrørende Inspektør ved Gigtsanatoriet i Skelskør Poul Kamp
Kragh, meddeler Udenrigsministeriet herved, at den Paagældende findes opført paa en fra det herværende tyske Sikkerhedspoliti modtagen Liste over 252 danske Statsborgere, som den 16. d.M. blev overført fra Frøslev Lejren til Koncentrationslejren Dachau ved Munchen. 
Udenrigsministeriet har fortsat Opmærksomheden henvendt paa enhver Mulighed for at søge den Paagældende tilbageført her til Landet og skal holde Handelsstandsforeningen underrettet om, hvad der passerer i Sagen.
P. M. V.
E.B.

H.J. Hansen

Categories
Frihedskamp

Afslag fra SS-Sturmbannführer.

Der Befehlshaber
der Sicherheitspolizei und des SD
in Dänemark

L IV
Kopenhagen, den 22. Febr. 1945.

Frau
Johanna K r a g h ,
S k e l s k ö r .
Auf Ihr Schreiben vom 5. Febr. 1945 wird Ihnen mitgeteilt, dass eine Haftentlassung Ihres Mannes Poul Kamp K r a g h zur zeit nicht durchführbar ist.
Im Auftrage
K H Hoffman
SS-Sturmbannführer

[Karl Heinz Hoffmann Chef for Gestapo – Tysk Politi Afdeling 4 i Danmark]

Https://knudsvej.dk

Https://clauskamp.dk

Https://liisbergkamp.dk

Categories
Frihedskamp

Overført til Dachau

DANSK RØDE KORS
AMALIEGADE 18 
KØBENHAVN K.
/JK. Den 2o.2.45.


Fru Johanne Kragh, 
Gigtsanatoriet, 
Skelskør.


Dansk Røde Kors beklager at maatte meddele, at paa en D.D. fra det tyske Sikkerhedspoliti modtagen Liste over danske Internerede, der fra Frøslev Lejren den 16-2.45 er blevet overført til Tyskland, findes opført
Paul Kamp Kragh f. 7.1.98 Karlslunde,
Det maa formodes, at Bestemmelsesstedet i Tyskland er Dachau
Man skal oplyse, at efter de gældende Regler vil der ikke kunne tilskrives den Internerede, før denne har meddelt sig og opgivet sit Interneringsnummer.
Fra Dansk Røde Kors vil der til de Danske i Dachau blive sendt maanedlige Levnedsmiddelforsyninger saavel som nødvendige Beklædningsgenstande.

Fra Dansk Røde Kors vil der til de Danske i Dachau blive sendt maanedlige Levnedsmiddelforsyninger saavel som nødvendige Beklædningsgenstande.

Categories
Frihedskamp

Kragh sigtes for at have været medlem af en militær Sabotagegruppe

UDENRIGSMINISTERIET.
København, den …1.3 …..November1944
Bilag.
c Journal Nr. 84.G.5/993.
(Bedes anført ved Besvarelser.)

Under Henvisning til tidligere Brevveksling vedrørende det tyske Sikkerhedspolitis Arrestation af Inspektør Poul Kamp Kragh, Gigtsanatoriet ved Skælskør, senest Skrivelse herfra af 13.November f.A., meddeles herved, at Udenrigsministeriet siden da har rettet flere Henvendelser i Sagen til det tyske Sikkerhedspoliti, som senest har udtalt, at Inspektør Kragh sigtes for at have været Medlem af en militær Sabotagegruppe, og at Undersøgelserne endnu er løbende.
Udenrigsministeriet vil fremdeles have sin Opmærksomhed henvendt paa,Sagen,
P. M. V.

F. Hirss

http://www.modstandskamp.dk/1944/10.htm

Categories
Frihedskamp

Frihedskæmpernes Parade

Inspektør Kragh bliver By leder i Skelskør. Maj 1945
De 60—70 Frihedskæmpere fra Skelskør., der var udlaant til Slagelse og, Ringsted, vendte Onsdag Eftermiddag tilbage.
Kl. 17 stillede de til Parade paa Gl. Torv, hyldet med Begejstring af de Mennesker, der var forsamlet paa Torvet.
Officiant Christensen, Ringsted afleverede Korpset til Amtslederen, Obertsløjtnant Fog, Næstved, der holdt en smuk Tale fil Frihedskæmperne. Han takkede dem for den Indsats, der var ydet og fortsatte: Vi har den Glæde i Dag at kunne byde Inspektør Kragh velkommen tilbage. Hvad han har lidt og gennemgaaet. Ja, det kan vi se paa ham. Oberstløjtnanten sluttede med at indsætte inspekter Kragh som Byleder i Skelskør.
Inspektør Kragh, der var mødt i løjtnantsuniform, takkede og udtalte Haabet om fortsat godt Samarbejde indenfor Korpset.

Categories
Frihedskamp

Engelsk besøg

Engelsk Besøg i Skelskør Maj 1945
En bil med 4 Englændere, en Løjtnant, en Sergent og to Menige af Faldskærmstroppeme. ankom i Gaar Eftermiddag ved 14-Tiden til Skelskør. Endvidere var med i Bilen en dansk Dame,
som fungererede som Tolk.
Paa Raadhuset blev Englænderne modtaget af af Direktør J. G. Heilmann, og senere kom den nye Byleder , Inspektør Kragh til stede. Sidstnævnte holdt en smuk lille tale til de kærkomne gæster. Der blev budt paa et glas Champagne, og Englænderne var i det hele Genstand for stor Hyldest, fik overrakt masser af Blomster og hilst med Jubelraab. Efter et kort besøg på Møllebakken kørte Englænderne til København.
Hensigten med Besøget var at blive orienteret om de tyske Troppers Afvæbning, ligesom der blev afgivet forskellige Order og Meddelelser, også hvad angår Letterne i Kobæk.
Englænderne kommer igen i dag eller i morgen.

Categories
Frihedskamp

Mistænkt for illegal virksomhed.

UDENRIGSMINISTERIET.
København, den 10. November 1944 

P. J.l. Journal Nr. 84.G.5/993-
(Bedes anført ved Besvarelser.)
Under Henvisning til Telefonsamtale vedrørende deres Ægtefælle, Poul Kamp Kragh, der den 31. f.M. “blev arresteret af det tyske Sikkerhedspoliti, meddeler Udenrigsministeriet, at Sagen har været gjort til Genstand for Drøftelse med det tyske Politi, der har oplyst, at Deres Ægtefælle holdes arresteret som mistænkt for illegal Virksomhed, og at han for Tiden befinder sig i Vestre Fængsel.

Det tyske Politi har har ikke villet udtale sig om, hvad der ligger til Grund for Sigtelsen og ej heller om Muligheden for hans Løsladelse.
Ministeriet vil fortsat have sin Opmærksomhed henvendt paa Sagen og vil holde Dem underrettet om, hvad der passerer.
P.M.V.
E.B.
John Knox
Fm.