Categories
Modstandskamp

Danmark kan forsvares

Det kan nytte. Danmark kan forsvares, hvis Viljen til at forsvare det er til Stede.


Oberst Giersings aabne Brev
Oberst Giersing skal have Tak, fordi han tog Bladet fra Munden og gjorde sit til at skabe Klarhed over det Spørgsmaal, der i de sidste Maaneder har tynget mange alvorligt tænkende Mennesker i Danmark: „Hvad vil Regeringen gøre i en given Situation?” Oberstens aabne Brev fremtvang en klar Udtalelse fra Statsministeren, en Udtalelse, der ganske vist for menig Mand synes at staa i skarp Modstrid med hans Nytaarstale, der kun kunde forstaas derhen, at hvilke Krav, der end maatte stilles til Danmark, Modstand og deraf følgende Krig var utænkelig i dette Land.
Naar vi nu har faaet det modsatte at vide, at Landet skal forsvares med alle til Raadighed staaende Midler, da er der paa Oberstens Initiativ skabt Klarhed i et for Danmarks Fremtid saare vigtigt Spørgsmaal, thi nogen Tvivl om Statsministerens sidste utvetydige Ord, har man vel Lov til at tro, at der ikke bestaar.
Men naar der nu af saa sen Dato af Landets ansvarlige Statsminister. — og er medskyldigt i Forsvarets’nuværende Forfatning eller ikke. Nej, Tiden er ikke til Opgør og Diskussion om forbigangne Forsømmelser, men til med alle Kræfter at arbejde paa, at forstærke det Forsvar, der vil blive Danmarks eneste Værn, om den Dag — hvad Gud forbyde — skulde oprinde, da det for Alvor skulde bruges.
Forsynet har givet Danmark Aar før Krigens Udbrud og Maaneder efter Krigens Udbrud til at bringe vort Hus i forsvarsberedt Stand, men stadigt er det blevet udskudt; det kan være, Forsynet endnu levner os nogle maaneder, lad os da ikke diskutere men handle.
Endnu eet: Det kan nytte. Danmark kan forsvares, hvis Viljen til at forsvare det er til Stede. Danmarks landegrænser er kun 1/20 af Finlands, og Landgang på åbne Kyster er et risikabelt Foretagende, hvis der står en kampberedt Modstander bag Kystens skærmende Linie. Fra Luften kan intet viljefast Folk undertvinges, men det kræver naturligvis Mænd og Materiel., begge dele kan skafes.
Hvis Land og Folk var gennemsyret af en ubojeiig Vilje til at hævde sig under alle Forhold og ikke lade sig skræmme tilbage af de Tab, der maatte følge, da har Danmark akkurat lige saa stor Chance — ja større — for at komme frelst ud af et Ragnarok, som andre Lande.
Maatte Finlands lysende Eksempel hjælpe til at skabe Klarhed og Fasthed i dette for Danmarks Fremtid saa altoverskyggende Spørgsmaal. 
Skelskør, d. 14. Januar 1940.
P KRAG

I avisen: TIRSDAG 16. JANUAR 1940